Regulamin rezerwacji przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto (Konto Klienta) – podstrona Serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Rezerwacji, oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Rezerwacji.
 6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin rezerwacji przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 9. Serwis ten warszawiak.pl (Serwis, Serwis Rezerwacji)  miejsce gdzie Konsument może dokonać rezerwacji Produktów.
 10. Strona – Usługodawca i Klient.
 11. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.
 12. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 13. Usługa dodatkowa – usługa świadczona poza Serwisem przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z dostawą Towaru (np. dostarczenie produktu za pośrednictwem ustanowionego przez Klienta pełnomocnika).
 14. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Serwisie.
 16. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Usługodawca – firma Meeting Room Sp  z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 101/7, 02-011 Warszawa, prowadząca Restaurację  pod nazwą „TEN WARSZAWIAK” położoną w Warszawie przy ulicy Wioślarskiej 10.
 18. Restauracja – restauracja TEN WARSZAWIAK, prowadząca działalność w Warszawie przy ulicy Wioślarskiej 10.
 19. Rezerwacja lub Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu, określające rodzaj Produktu.

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
 • umożliwienie Klientom dokonywanie Rezerwacji dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie i zawierania Umów sprzedaży Produktów, oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Serwisie.
 • umożliwienie Klientom składania Zamówień i Rezerwacji telefonicznie, przy czym korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
 1. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług czy Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach Serwisu.. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

–       Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

–       Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

–       Chrome w wersji 14.0  lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

–       Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta w celu:
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Serwisu ponownie wpisywać Hasła,
 • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 1. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam Serwisu.
 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy , wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie serwisu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Serwisu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Serwisie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Serwisu..
 4. Rejestracja w ramach Serwisu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub Rezerwacji.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej; nie podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
 • niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca nie prowadzi w Serwisie sprzedaży hurtowej.
 3. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu oraz dokonywania Zamówień i Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 •  narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień  lub Rezerwacji i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V niniejszego Regulaminu.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. III ust. 10 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

IV Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Serwis

 1. Klient może zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości email, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Serwis należy wejść na stronę internetową WWW.tenwarszawiak.pl a następnie dokonać wyboru Rezerwacji Produktów dostępnych w Serwisie i złożyć Rezerwację ze wskazaniem sposobu odebrania Produktów z Restauracji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie skutecznej Rezerwacji możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
 4. Po złożeniu Rezerwacji, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
 • e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji do Serwisu,
 • Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Rezerwacji” potwierdzające wszystkie istotne elementy Rezerwacji. Email ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku, gdy w ciągu 1 (słownie: jednej) godziny od dnia wpłynięcia Rezerwacja, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Rezerwacja może zostać anulowana.
 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Rezerwacji przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Rezerwacji i/lub złożenia nowej. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Rezerwacji.
 2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Serwis lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 4. Rezerwacja Produktu zostanie przekazana do realizacji niezwłocznie.
 5. Po złożeniu i potwierdzeniu Rezerwacji odbiór nastąpi poprzez: osobisty odbiór Towaru przez Klienta z Restauracji; odbiór Towaru z Restauracji przez osobę lub podmiot ustanowiony przez Klienta jako jego pełnomocnik.
 6. Klient może upoważnić podmiot i/lub jego pracowników współpracujący z Usługodawcą który w imieniu Klienta zobowiąże się odebrać Towar z Restauracji a następnie może zlecić Rezerwacji.
 7. Informacja o dostępności Produktu jest wskazywana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Serwisu, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość powstania chwilowej niedostępności poszczególnych Produktów. O niedostępności Produktów Klient będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę w wiadomości email lub telefonicznie, i w takim przypadku Klientowi będzie przysługiwało prawo: zmiany Towaru na inny; zwrotu środków proporcjonalnie do wartości Produktów niedostępnych; anulowania Rezerwacji i zwrotu środków.
 8. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Rezerwacji.
 9. W celu realizacji Rezerwacji, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jej realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 10. Przy odbiorze zarezerwowanego wcześniej Towaru, Klient powinien opakowanie i w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości lub opakowania,
  2. niekompletności Produktów w opakowaniu,

Klient jest uprawniony do odmowy odbioru. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej partii Towaru.

 1. Usługodawca, o ile sam nie ponosi winy, nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.
 2. Realizacja Rezerwacji złożonej przez Klienta drogą telefoniczną może zostać dokonana przez Serwis.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości, Usługodawca oświadcza, że nie świadczy usług dostawy produktów. Towar objęty Rezerwacją złożoną przez Klienta, jest każdorazowo odbierany (wydawany) z Restauracji bezpośrednio Klientowi lub osobie/podmiotowi upoważnionej/emu przez Klienta. Klient lub osoba/podmiot działający w jego imieniu zobowiązuje się poświadczyć (podpisać) dokument wydania Towaru w Restauracji.

 

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Usługodawca wskazuje, że zgodnie z Art. 38 ust 4 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Z uwagi na charakter Produktów oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie, na mocy wskazanego wyżej przepisu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy zawartej przez Serwis a wynikające z przepisów przywołanej wyżej Ustawy, zostaje wyłączone.

 

VI. Rękojmia

 1. Usługodawca wydaje Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Kodeks cywilny.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Reklamacje z tytułu Rękojmi, można składać na adres____________ lub elektronicznie na adres email: ___________
 4. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: ________________

VII. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze a Serwisem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania zez Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

VIII SPORY

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

IX Postanowienia przejściowe i końcowe.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2020 roku.