Konkurs nie będzie stanowił grę hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych/losowych

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą TEN Warszawiak Giveaway
  2. Organizatorem Konkursu jest Meeting Room Sp. Z o.o., ul. Stawki 2/24.07, 00-193 Warszawa.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu facebook:
  https://www.facebook.com/TEN-Warszawiak-111410407141984

w dniach 08.01.2021 do 15.01.2021 roku (do godziny 12:00 w południe).

 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • 3 NAGRODY
 1. Nagroda w Konkursie:
  Voucher o wartości 50zł do wykorzystania w Restauracji TEN Warszawiak, ul. Wioślarska 10 do końca września 2021r.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
  facebookowym https://www.facebook.com/TEN-Warszawiak-111410407141984 zamieści najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie: Którą polską tradycję lubisz najbardziej i dlaczego?
  3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem facebooka na profil https://www.facebook.com/TEN-Warszawiak-111410407141984 w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Meeting Room Sp.z o.o.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Meeting Room Sp. Z o.o.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://tenwarszawiak.pl